سفیر محترم ژاپن

08 بهمن 1399

دیدار ماسترو رحیمی با سفیر محترم ژاپن جناب آقای میتسو گو سایتو در محل سفارت ژاپن ۲۵ شهریور آیا راهبرد نگاه به شرق جایگزین نگاه به غربی های بد عهد بدقول خواهد شد ؟