بازدید نوروزی از جانباز سرفراز اسلام

بازدید نوروزی از جانباز سرفراز اسلام

1400-08-28

بازدید نوروزی از جانباز سرفراز اسلام، حاج آقا عقیقی از اعضای انجمن پیپ 

سفیر محترم ژاپن

1399-11-08

دیدار ماسترو رحیمی با سفیر محترم ژاپن جناب آقای میتسو گو سایتو در محل سفارت ژاپن ۲۵ شهریور آیا راهبرد نگاه به شرق جایگزین نگاه به غربی های بد عهد بدقول خواهد شد ؟