جنون عشق

Like یه روز یاد تو …در دلم بود  پیپ و توتون … باره سفرم بود  سفر عشق به این کوتاهی ها نیست … عزیز جنون عشق بباید طی بنمود !!!  

جنون عشق بیشتر بخوانید »