مرد دود

هرشب حسی در من می روید که نمیدانم نامش چیست !  دود ِ تُهی، موجْ ، می زَنَد …. سردرد داغ ترین شهوت … آتش زدن پیپ ام بود ! جوانان به هوس و  مردان به دود می رسند !!!

مرد دود بیشتر بخوانید »