مشکل از ماست !

وضعیت کشور خیلی هم نرماله … مشکل از ماست که سه کام رو حبس نمی کنیم !!!