روز: 28 فروردین 1400

فرصت قرنطینه

در دوران کرونا تلاش کردیم که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم روی نسل جدیدی از پیپ ها دارم کار می کنم  نتیجه خوبی داشت  از چند تا سازنده پیپ خارجی و طراح های مطرح هم کمک هایی گرفتم  مشورت خوب است