مرد و پیپ

مرد بود و پیپ بود و درد بود و راه بود و چاه بود ! این مرد خیلی تنها بود … دود بود و اشک بود و هم و غم عشق بود …