دود و هم دم

دود سیگارم به جز همدم و یک یار نبود ! تو تنهايي ات را شعر مي كنی و من دود می کنم دود … دود سكوتی دیگر می کند !!! لحظه ای توقف می کند … و دوباره می چرخد و می چرخد و محو می شود … و من هنوزم تنهایم … دردهایم را دود می کنم  شاید …

دود و هم دم ادامه »