تک نخ سیگار تهه پاکت

تنهام  مثله تک نخ سیگار … تهه پاکت تنها تنهایی تنهایت نمی گذاره  همین تک نخ کلی کار راه میندازه  آدم گاهی به همون تک نخ قبله اعدام نیاز داره  حال مرا نپرس که هنجار ها مرا مجبور می کنند بگویم که “بهترم”