« تولید ؛ دانش‌بنیان ، اشتغال‌آفرین »

سال « تولید ؛ دانش‌بنیان ، اشتغال‌آفرین » مبارک