کاش …

کاش بودی تا جای سیگاربرگ نازت را میکشیدم …!