مثل سیگاربرگ

من هر روز می شکنم و هر روز از نو ساخته میشم  و همانطور که درختان می سوزند و بویی شبیه دل شکستگی در هوا به جا می ماند و این حسی است که انگار همه قسمت های بدن شما هم سوخته است و  همان خاکستر درخت باعث می شود جنگل جانی تازه بگیرد  و …

مثل سیگاربرگ ادامه »