سیگار تلخ

روزی که برای اولین بار دودش را بوسیدم و برای اولین بار کشفش کنی… مردی که زندگی اش دارک مثل قهوه است  پیپ ، شعر و سیگار برگ وجودش را گرفته است حتما عاشق است که بوسه هایش عطر تلخی می دهد… چه می دانم شاید هم کافه ای را پیدا کردم که قدر سیگار …

سیگار تلخ ادامه »