هنوز هم نبودنت را پیپ میکشم

Like درپس کوچه های رویا غرق در دورترین خاطره هنوز هم نبودنت را پیپ میکشم رادیواسموک

هنوز هم نبودنت را پیپ میکشم بیشتر بخوانید »