به یادت پیپ می کشم…

Like چه فرق می کند کدام فصل سال باشیم! تو که نباشی … هر روز غروب جمعه است… و من به یادت پیپ می کشم… رادیو اسموک

به یادت پیپ می کشم… بیشتر بخوانید »