جنگ های جهانی

تو که مال من باشی  احتیاجی به جنگ های جهانی نیست… دنیا مال من است… رادیو اسموک

جنگ های جهانی بیشتر بخوانید »