سخت آشفته ام

Like سخت آشفته ام… چون موی پریشانی در باد…. چون مردی که فقط با پیپش به آرامش می رسد… رادیو اسموک

سخت آشفته ام بیشتر بخوانید »