پاییز نفس های آخر خودش را می کشد…

پاییز نفس های آخر خودش را می کشد… مثل منی که از دوری ات… مانند توتون …در دل پیپ دلتنگی می سوزد … رادیو اسموک

پاییز نفس های آخر خودش را می کشد… بیشتر بخوانید »