چرا پیپ میکشیم

چرا پیپ میکشیم پیپ میکشیم و به خود میفهمانیم تمام ناراحتی ها بغض ها و خاطره ها را دود کرده ایم پیپ میکشیم مبادا که بغضمان بشکند مبادا کسی گریه مارا بببند پیپ میکشیم تا غرور خود را حفظ کنیم… رادیو اسموک

چرا پیپ میکشیم بیشتر بخوانید »